Voorwaarden

Fotoshoots

Artikel 1: Toepassing

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Kimberly Vanackere en de opdrachtgever. Het geven van een opdracht en/of het plaatsen van bestelling

impliceert dat de opdrachtgever volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet voorafgaandelijk schriftelijk worden goedgekeurd door de fotograaf.

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

Artikel 2: Overeenkomst, voorschot en annulatie

2.1. Een orderovereenkomst tussen de fotograaf/videograaf en de opdrachtgever met betrekking tot de levering van foto- en ander beeldmateriaal, komt slechts tot stand door de schriftelijke bevestiging van de fotograaf

2.2. In geval van annulering na tot stand komen van de orderovereenkomst wordt de fotograaf als volgt vergoed:
– bij annulatie tot 24 uur voordien: minimum 75% van de dagprijs voor alle gereserveerde dagen, vermeerderd met alle aangegane kosten.

– bij annulatie tot 48 uur voordien: minimum 50% van de dagprijs voor alle gereserveerde dagen, vermeerderd met alle aangegane kosten.
– bij annulatie tot 72 uur voordien: minimum 25% van de dagprijs voor alle gereserveerde dagen, vermeerderd met alle aangegane kosten.

2.3. Indien de opname voor een commerciële opdracht door de opdrachtgever wordt uitgesteld, doch uitgevoerd binnen een termijn van dertig dagen, waarbij een nieuwe opdracht schriftelijk wordt bevestigd, is volgende bijkomende vergoeding verschuldigd:
– uitstel 24 uur voordien: minimum 50% van de dagprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten.

– uitstel 48 uur voordien: minimum 25% van de dagprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten. – uitstel 72 uur voordien: minimum 15% van de dagprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten. – uitstel meer dan 72 uur voordien: alle aangegane kosten. Zo de opname niet uitgevoerd wordt binnen de 30 dagen, wordt de vergoeding berekend als bij een annulering.

 

Artikel 3: NAAMSVERMELDING

3.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

3.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

3.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de Fotograaf op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door de Fotograaf tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

3.4Wil de klant een specifieke foto niet online terug zien kan dit overlegd worden.

Artikel 4:AANSPRAKELIJKHEID FOTOGRAAF

De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

 

Artikel 5: FACTUUR EN BETALING

5.1 De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

5.2 Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum.

5.3 De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.

5.4 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.

5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.

 

artikel 6 : wijzigingen algemene voorwaarden

6. algemene voorwaarden kunnen aller gewijzigd of aangevuld worden. wijzigingen of aanvullingen worden tijdig aan de klant meegedeeld.

artikerl 7 : tarieven

7. kimberly vanackere behoudt zich het recht voor de Tarieven te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen gelden niet voor bestaande Overeenkomsten.

dieren
aboutfamilyphotography
aboutfamilyphotography
aboutfamilyphotography
aboutfamilyphotography
aboutfamilyphotography